Your region is ?

Certificate Instructions

Garantiebewijs
Wood & Washi raamdecoratie is met alle zorgvuldigheid naar
uw persoonlijke wensen samengesteld. Wood & Washi maakt
gebruik van natuurlijke materialen, afwijkingen in het materiaal
zijn hierdoor mogelijk. U kunt hiervoor geen beroep doen op
onze garantievoorwaarden.
Garantievoorwaarden
Wij hanteren een garantietermijn van 2 jaar na aankoop van uw Wood & Washi product. Eventuele fabrieksfouten dient u binnen een maand na aankoop te melden. De garantie heeft betrekking op ondeugdelijk materiaal en fabricagefouten en is beperkt tot het repareren of vervangen van het defecte onderdeel.
Schade veroorzaakt door ongelukken, verplaatsingen, invloed van weersomstandigheden, meet-, montage-, reiniging- en onderhoudsfouten evenals slijtage worden door de garantie niet gedekt. Wood & Washi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van vervolgschade dan ook. De garantie is slechts geldig voor de oorspronkelijke koper. Na de garantieperiode van twee jaar staan wij u uiteraard nog terzijde met advies en (indien nodig) kunnen wij uw product tegen vergoeding laten herstellen.
Gebruik maken van onze garantieservice
Neemt u dit garantiebewijs en het aanschafbewijs mee naar de dealer waar u uw Wood & Washi product hebt gekocht, evenals een uitgebreide beschrijving van de gebreken. Wood & Washi zal dan uiterste inspanningen verrichten om het gerepareerde, of, indien nodig, nieuw vervaardigde product zo snel mogelijk weer aan u te retourneren.
Garantie-Zertifikat
Die Fensterdekoration von Wood & Washi wurde mit größter
Sorgfalt nach Ihren individuellen Wünschen angefertigt.
Wood & Washi benutzt natürliche Materialien, daher sind
Materialabweichungen möglich. Dies ist kein Garantiegrund.
Garantiebedingungen
Für die Produkte von Wood & Washi besteht eine zweijährige Garantie. Fehlerhafte Ware tauschen wir innerhalb von vier Wochen ab Kaufdatum um. Die Garantie umfasst defektes Material und Herstellerfehler, und ist begrenzt auf die Reparatur oder den Austausch der defekten Komponenten.
Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Umbau, Wasser, fehlerhaftes Vermessen und Einpassen, Reinigen und Pflegen sowie Verdrehen und Knicken übernehmen wir keine Garantie. Wood & Washi kann nicht haftbar gemacht werden für Folgeschäden jeglicher Art. Die Garantie wird nur dem Erstkäufer gegenüber gewährt.
Nach der Garantiezeit von zwei Jahren beraten wir Sie gerne weiter und führen auf Wunsch eventuell notwendige Reparaturarbeiten auf Ihre Rechnung aus.
Inanspruchnahme des Garantieservice
Wenden Sie sich bitte mit diesem Garantie-Zertifikat und der Original-Rechnung an den Verkäufer, bei dem Sie Ihr Wood & Washi Produkt erworben haben, und legen Sie eine detaillierte Fehlerbeschrei- bung bei. Wir bemühen uns Ihnen das reparierte oder ausgetauschte Produkt so schnell wie möglich zukommen zu lassen.
Bon de garantie
Les décorations de fenêtres Wood & Washi sont fabriquées
avec toute l’attention nécessaire pour assurer une présentation
personnifiée. Wood & Washi utilise des matériaux naturels.
Des variations dans la structure du matériau sont possibles.
Ces variations ne donnent droit à aucune garantie.
Conditions de garantie
Les produits de Wood & Washi sont garantis 2 ans à partir de la date d’achat. Les vices de fabrication doivent être réclamées dans le mois qui suit la date d’achat. La garantie couvre les matériaux défectueux et les vices de fabrication. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse. Les dommages causés par un accident, un déplacement, les conditions météorologiques, une erreur de mesure, de montage, de nettoyage, ou dÍentretien, de même que l’usure normale, ne sont pas couverts par la garantie.
Wood & Washi ne peut être tenu responsable pour toute forme de dommage, quel qu’il soit. La garantie s’applique uniquement au premier acheteur. Passée la période de garantie de 2 ans, nous sommes toujours à votre disposition pour vous conseiller ou, si nécessaire, réparer votre produit contre payement.
Utilisation de la garantie
Présentez le bon de garantie et le bon d’achat au revendeur Wood & Washi où vous avez acheté votre produit, et décrivez-lui le problème. Wood & Washi fera de son mieux pour réparer, ou si nécessaire remplacer. le produit défectueux et vous le renvoyer dans les plus brefs délais.
Certificate of guarantee
Wood & Washi window decoration has been carefully put together
in accordance with your personal wishes. Woods & Washi use natural materials;
therefore deviations in the material are possible. This is not covered
by our guarantee conditions.
Guarantee conditions
We observe a guarantee period of 2 years after the purchase of your Wood & Washi product. In the event of defects, these must be reported within one month of purchase.
The guarantee concerns defective material and manufacturing faults and is limited to the repair or replacement of the faulty component.
Damage caused by accidents, moving, influence of weather, faults in measuring, fitting, cleaning and maintenance and also wear and tear are not covered by the guarantee. Wood & Washi cannot be held liable for any form of follow-up damage. The guarantee applies solely for the original purchaser.
After the guarantee period of two years Wood & Washi will naturally continue to advise you and, if necessary, carry out any paid repairs to your product.
Making use of our guarantee service
Take this guarantee certificate along with the receipt of purchase to the dealer from whom you bought your Wood & Washi product with a comprehensive description of the defects. Wood & Wash will then make every effort to return the repaired, or, if necessary, the new product to you as soon as possible.
Cleaning instructions
Reinigingsinstructies
Reinigungshinweise
Instructions de nettoyage
Reinigingsinstructies
Raamdecoratie heeft door de jaren heen heel wat te verduren.
Daarom is goed onderhoud essentieel voor een optimale levensduur.
Washi Collectie
Washi:
Let op: Het Washi moet ook bij reiniging steeds vlak worden gehouden. Deuken en vouwen kunnen het laminaat aantasten en onherstelbare schade opleveren.
Ter voorkoming van ernstige vervuiling van het Washi adviseren wij u het regelmatig met een zachte doek of borstel af te stoffen.
Washi is daarnaast eenvoudig te reinigen met een zachte (witte) doek en schoon water. Voeg eventueel een klein scheutje wasverzachter aan het water toe om het Washi antistatisch te maken. Voor hardnekkige vlekken kan een reinigingsmiddel (b.v. Glassex of allesreiniger) direct op een doek gespoten worden om daarmee de vlek te behandelen. Wij wijzen u erop voorzichtig te zijn met vocht bij de zijkanten en de lasnaden - vaak bevinden deze zich onder de baleinen - van uw product. Het vocht kan op deze plekken tussen het laminaat komen en in het Washi trekken. Dit veroorzaakt onherstelbare kringen. Aansluitend droog deppen met een schone (witte) doek. Laat na het schoonmaken het Washi verder aan de lucht drogen (Rolgordijnen afgerold naar beneden laten hangen tot het Washi volledig droog is).
Woven Paper:
Ter voorkoming van ernstige vervuiling van het Woven Paper adviseren wij u het regelmatig met een zachte borstel of doek af te stoffen. Woven Paper kan met een vochtige doek gereinigd worden, mits het papier vervolgens aan de lucht gedroogd wordt. Rolgordijnen moet dus afgerold naar beneden blijven hangen tot het Woven Paper droog is! Gebruik een schone (witte) vochtige doek en en verwijder de vlekken door aan beide kanten van het Woven Paper op de vlek te deppen. Zorg ervoor dat het Woven Paper hierbij vlak ligt om beschadiging aan het product te voorkomen.
Textures Collectie
Textures:
Ter voorkoming van ernstige vervuiling van de doeken adviseren wij u deze regelmatig met een zachte doek of borstel af te stoffen. Voor een intensievere reiniging heeft u alleen een zachte borstel of zachte spons en helder water nodig. Oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen worden ten strengste afgeraden om beschadiging te voorkomen.
Voor hardnekkige vlekken kan gebruik worden gemaakt van een zachte zeep opgelost in lauw water. Het doek moet na gebruik van zeepwater met helder water afgenomen worden. Aansluitend droog deppen met een schone (witte) doek.
Het doek moet bij reiniging steeds vlak worden gehouden. Deuken en kreuken kunnen het beschadigen en onherstelbare schade opleveren. Laat de doeken na het droog deppen verder aan de lucht drogen. (Rolgordijnen naar beneden laten hangen tot het doek volledig droog is).
Slides Collectie
Slides:
Ter voorkoming van ernstige vervuiling van de latten adviseren wij u deze regelmatig met een zachte doek of borstel af te stoffen.
Bij ernstigere vervuiling zijn de latten eenvoudigte reinigen met een zachte, vochtige doek. (Voorkom gebruik van te veel water en knijp de doek voor gebruik goed uit!) Bij hardnekkige vlekken kan een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel direct op een doek gespoten worden om daarmee de vlek te behandelen. (Ook hier geldt: de doek mag niet te vochtig zijn.) De behandelde plek daarna met een schone, vochtige doek afnemen. Aansluitend de latten goed droog maken. Voorkom langdurige blootstelling aan vocht, de houten latten kunnen hierop reageren door b.v. het loslaten van de verflaag en/of kromtrekken.
Reinigungshinweise
Fensterdekoration muss im Laufe der Jahre einiges aushalten.
Darum ist für eine optimale Lebensdauer einetgute P ege unerässlich.
Washi Kollektion
Washi:
Achtung: Das Washi muss auch bei der Reinigung immer ach gehalten werden. Dellen und Falten können das Laminat angreifen und irreparablen Schaden verursachen.
Zur Vermeidung starker Verschmutzung des Washi empfehlen wir Ihnen, es regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste abzustauben (z.b. Swiffer).
Darüber hinaus kann Washi mit einem weichen (weißen) Tuch und klarem Wasser (feuchtes Tuch) einfach gereinigt werden. Eventuell kann man dem Wasser einige Tropfen Weichspüler zusetzen, um das Washi antistatisch zu machen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Reinigungsmittel (z. B. Glassex oder Allesreiniger) direkt auf das Tuch gespritzt werden, um damit den Fleck zu behandeln.
Wir weisen Sie darauf hin, an den Seitenkanten und den Produktions- bedingten Nähten Ihres Produkts vorsithtig mit Feuchtigkeit zu sein - diese be nden sich oft unter den Streben. Die Feuchtigkeit kann an diesen Stellen zwischen das Laminat gelangen und in das Washi ziehen. Hierdurch werden nicht mehr zu entfernende Wasserränder verursacht. Anschließend mit einem sauberen (weißen) Tuch trockentupfen. Lassen Sie das Washi nach dem Reinigen weiter an der Luft trocknen (Rollos abgerollt nach unten hängen lassen, bis das Washi vollständig trocken ist).
Woven Paper:
Zur Vermeidung starker Verschmutzung des Woven Paper empfehlen wir Ihnen, es regelmäßig mit einer weichen Bürste abzustauben oder mit einer Staubsaugerpolsterdüse auf minimaler Einstellung.
Woven Paper kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, sofern das Papier danach an der Luft getrocknet wird. Rollos müssen darum abgerollt nach unten hängen bleiben, bis das Woven Paper vollständig trocken ist!
Verwenden Sie ein sauberes (weißes) feuchtes Tuch und entfernen Sie die Flecken, indem Sie auf beiden Seiten des Woven Paper auf den Fleck tupfen. Um Beschädigungen am Produkt zu verhüten, muss das Woven Paper hierbei ganz ach liegen.
Textures Kollektion
Textures:
Zur Vermeldung starker Verschmutzung der Tücher empfehlen wir Ihnen, diese regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste abzustauben.
Für eine intensivere Reinigung benötigen Sie nur eine weiche Bürste oder einen weichen Schwamm und klares Wasser. Von Lösungs- oder Scheuermitteln wird aufs Strengste Abgeraten, um Beschädigungen an dem Tuche zu vermeiden. Bei hartnäckigen Flecken kann von lauwarmem Seifenwasser Gebrauch gemacht werden. Das Tuch muss nach der Behandlung mit Seifenwasser mit klarem Wasser abgewischt werden. Anschließend mit einem sauberen (weißen) Tuch trocken tupfen.
Das Tuch muss bei der Reinigung immer ach gehalten werden. Dellen und Knitter können das Tuch beschädigen und irreparablen Schaden verursachen. Lassen Sie die Tücher, nachdem Sie sie trocken getupft haben, weiter an der Luft trocknen (Rollos nach unten hängen lassen, bis das Tuch vollständig trocken ist).
Slides Kollektion
Slides:
Zur Vermeidung starker Verschmutzung der Latten empfehlen wir Ihnen, diese regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste abzustauben.
Bei stärkerer Verschmutzung können die Latten mit einem weichen, feuchten Tuch einfach gereinigt werden (Benutzen Sie nicht zu viel Wasser und wringen Sie das Tuch vor Gebrauch gut aus!) Bei hartnäckigen Flecken kann eine kleine Menge mildes Reinigungsmittel direkt auf das Tuch gespritzt werden, um damit den Fleck zu behandeln (Auch hier gilt das Tuch darf nicht zu feucht sein). Die behandelte Stelle danach mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen Anschließend die Latten gut trocken machen. Vermeiden Sie, dass die Latten über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Hierdurch können sie sich verziehen und/oder kann die Farbschicht beschädigen.
Instructions de nettoyage
Au fil des années l’habillage des fenêtres est soumis à rude épreuve. Pour cette
raison, un entretien soigneux est essentiel pour assurer une durée de vie optimale.
Washi collection
Washi:
Attention: le Washi doit toujours être à plat lors de l’entretien. Les bosses et les plis peuvent altérer le produit laminé et entraîner des dommages irréparables.
Pour éviter toute salissure importante du Washi, nous vous recommandons de le dépoussiérer régulièrement avec un chiffon doux ou une brosse douce.
Washi se laisse aisément nettoyer avec un chiffon (blanc) doux et de l’eau propre. Ajoutez éventuellement un peu d’adoucissant à l’eau pour rendre le Washi antistatique. Pour les taches tenaces, vous pouvez pulvériser un nettoyant (par ex. Glassex ou nettoyant universel) directement sur un chiffon pour le traitement des taches.
Nous vous recommandons de ne pas trop mouiller les côtés et les soudures (souvent situées sous les baleines) de votre produit. L’humidité peut pénétrer à ces endroits au travers du produit laminé, puis dans le Washi, ce qui entraîne des taches persistantes. Tamponnez ensuite avec un chiffon (blanc) propre. Après le nettoyage, laissez sécher le Washi à l’air (Déroulez le store enrouleur jusqu’en bas jusqu’au séchage complet).
Woven Paper:
Pour éviter toute salissure importante du Woven Paper, nous vous recommandons de le dépoussiérer régulièrement avec une brosse douce.
Woven Paper se laisse nettoyer avec un chiffon humide, à condition que le papier soit ensuite séché à l’air. Le store enrouleur doit être déroulé jusqu’en bas jusqu’à ce que le Woven Paper soit sec! Utilisez un chiffon (blanc) propre et humide et éliminez les taches en les tamponnant sur les deux côtés du Woven Paper. Veillez à ce que lle Woven Paper reste plat pour éviter tout dommage au produit.
Textures collection
Textures:
Pour éviter que les tissus deviennent excessivement sales, nous recommandons un dépoussiérage régulier avec un chiffon doux ou une brosse.
Pour un nettoyage plus en profondeur, vous n’avez besoin que d’une brosse douce ou une éponge et de l’eau claire. Nous recommandons fortement de ne pas n’utilisez pas des produits de nettoyage contenant des solvants ou agents de récurage pour viter d’endommager le tissu. Pour enlever les taches rebelles, nous vous recommandons l’emploi d’un savon doux dissous dans eau tiède. Après l’emploi d’un savon doux il est préférable de rincer le tissue à l’eau claire Terminer par en tapotant avec un chiffon propre (blanc).
Lors du nettoyage du tissu, il est important de le garder à plat. Les plis peuvent endommager le tissu et causer dommage irréparable. Après avoir tapoté le tissu sec doit être laissé sécher à l’air (les stores doivent être laissés jusqu’à ce que le tissu est complètement sec).
Slides collection
Slides:
Pour éviter toute salissure importante des lames, nous vous recommandons de les dépoussiérer régulièrement avec un chiffon doux ou une brosse douce.
En cas de salissures importantes, les lames se laissent aisément nettoyer avec un chiffon doux et humide (Evitez l’excès d’eau et essorez soigneusement le chiffon avant l’application!) En cas de taches tenaces, une petite quantité de nettoyant doux peut être pulvérisée directement sur un chiffon pour le traitement de la tache. (Dans ce cas aussi: le chiffon ne doit pas être trop humide).
Tamponnez l’emplacement traité avec un chiffon propre et humide. Laissez ensuite bien sécher les lames. Évitez une exposition de longue durée à l’humidité La couche de peinture des lames en bois peut s’écailler et/ou les lattes peuvent se déform.
Cleaning Instructions
Window coverings have to endure a lot over the years. So proper care is essential to prolong its life span.
Washi collection
Washi:
Please note! When cleaning Washi it is important to always keep it at. Dents and creases can impair the laminate and cause irreparable damage.
To prevent the Washi getting excessively dirty we recommend regular dusting with a soft cloth or brush.
In addition to this, Washi is easy to clean with a soft (white) cloth and clean water. If you like you can add a few drops of fabric softener to the water to make the Washi antistatic. To remove stubborn stains, spray a cleaning product (such as Glassex or a multi-purpose cleaner) onto a cloth and use it to treat the stain.
It is important to avoid using too much moisture near the sides and seams of your product (the seams are often under the ribs).
Moisture can seep under the laminate in these areas and soak into the Washi. This creates water stains that cannon be removed. Finish by patting dry with a clean (white) cloth then allow the Washi to air dry (Roller blinds should be left down until the Washi is completely dry).
Woven Paper:
To prevent the Woven Paper getting excessively dirty we recommend regular dusting with a soft brush. Woven Paper can also be cleaned with a damp cloth as long as the paper is then left to air dry. This means that roller blinds must be left down until the Woven Paper is dry! Using a clean damp (white) cloth remove stains by dabbing at the stain on both sides of the Woven Paper. When doing this it is important to keep the Woven Paper at to avoid damaging the product.
Textures collection
Textures:
To prevent fabrics getting excessively dirty we recommend regular dusting with a soft cloth or brush.
For more thorough cleaning all you need is a soft brush or sponge and some clean water. We strongly recommend that you do not use cleaning products that contain solvents or scouring agents to avoid damaging the fabric.
To remove stubborn stains, use soft soap dissolved in lukewarm water. Fabrics that have been cleaned with soapy water needs to be wiped with clean water. Finish by patting dry with a clean (white) cloth.
While cleaning the fabric it is important to keep it at. Dents and creases can damage the fabric and can cause irreparable damage. After patting dry fabric should be left to air dry (Roller blinds should be left down until the fabric is completely dry).
Slides collection
Slides:
To prevent the slats getting excessively dirty we recommend regular dusting with a soft cloth or brush.
If the slats do get very dirty they are easy to clean with a soft damp cloth. (Avoid using too much water and wring the cloth out well before wiping the slats!) To remove stubborn stains, spray a small amount of a mild detergent onto a cloth and use it to treat the stain (Again the cloth should not be too wet). The area that has been treated should then be wiped with a clean damp cloth. Finish by drying the slats thoroughly. Avoid prolonged exposure to moisture since this can cause the paint to peel off and/or the wooden slats may warp.